خدمات

2019-11-11

هماهنگی با واحد طراحی مخابرات قبل از طراحی

قبل از هر گونه اقدامی جهت اجرای سیستم مخابرای ، بهتر است نیاز سنجی صحیحی صورت بگیر تا از دوباره کاری و هزینه های اضافی جلوگیری […]
2019-11-11

طراحی و برآورد هزینه اجرا

طراحی و برآورد هزینه های اجرایی در ابتدای کار باعث می گردد کارفرما بتواند برآورد کلی پروژه ی خود را بطور صحیح انجام دهد.
2019-11-11

اجرای فیبر نوری و کابل دراپ

امکان اجرای حفاری و اجرای مراحل فیزیکی فیبر نوری
2019-11-11

فیوژن (جوش هسته ی اصلی فیبر نوری )

2019-11-11

آزمایش تحویل جهت بهره برداری بهینه

پس از اجرای فیبر نوری و انجام عملیات فیوژن ، بکمک دستگاه های تست و اندازه گیری ، سالم بودن فیوژن های انجام شد تست می […]
2019-11-11

پیش از آزمایش تحویل و در حین بهره برداری

در صورتیکه شما دارای پیمانکار اجرایی می باشید ، برای ما این امکان وجود دارد نظارت بر اجرای صحیح پروژه شما را ناجم دهیم. همچنین ما […]
2019-11-11

هماهنگی با مخابرات جهت تسریع در آزمایش تحویل و راه نادازی

همچنین با توجه به آشنایی ما با روند اداری و فنی مخابرات ، می توانیم بعنوان کارگزار شما ، در تسریع راه اندازی پروژه ، شما […]
2019-11-11

توسعه مشترک جدید

در صورتیکه شما در آینده نیاز به توسعه داشته باشید ، ما با توجه به تجربیات بدست آمد، مشترکین جدید راه انجام می دهیم با توجه […]
2019-12-09

پیش از خرید تجهیزات

مهمترین مساله در شبکه های FTTH، طراحیِ درست و علمی شبکه میباشد. با توجه به اینکه فیبر نوری تفاوتهای زیادی با کابلهای مسی دارد،. و در […]