مشاوره

2019-12-09

پیش از خرید تجهیزات

مهمترین مساله در شبکه های FTTH، طراحیِ درست و علمی شبکه میباشد. با توجه به اینکه فیبر نوری تفاوتهای زیادی با کابلهای مسی دارد،. و در […]
2019-12-09

همراهی در خرید تجهیزات

یکی دیگر از خدماتی که شرکت بهرسان داده نوین ارائه می کند، واردات و توزیع انواع تجهیزات مورد استفاده در FTTH میباشد. طیف وسیعی از تجهیزات […]