طراحی

2019-11-11

هماهنگی با واحد طراحی مخابرات قبل از طراحی

قبل از هر گونه اقدامی جهت اجرای سیستم مخابرای ، بهتر است نیاز سنجی صحیحی صورت بگیر تا از دوباره کاری و هزینه های اضافی جلوگیری […]
2019-11-11

طراحی و برآورد هزینه اجرا

طراحی و برآورد هزینه های اجرایی در ابتدای کار باعث می گردد کارفرما بتواند برآورد کلی پروژه ی خود را بطور صحیح انجام دهد.