اجرا

2019-11-11

اجرای فیبر نوری و کابل دراپ

امکان اجرای حفاری و اجرای مراحل فیزیکی فیبر نوری
2019-11-11

فیوژن (جوش هسته ی اصلی فیبر نوری )

2019-11-11

آزمایش تحویل جهت بهره برداری بهینه

پس از اجرای فیبر نوری و انجام عملیات فیوژن ، بکمک دستگاه های تست و اندازه گیری ، سالم بودن فیوژن های انجام شد تست می […]