پشتیبانی

2019-11-11

پیش از آزمایش تحویل و در حین بهره برداری

در صورتیکه شما دارای پیمانکار اجرایی می باشید ، برای ما این امکان وجود دارد نظارت بر اجرای صحیح پروژه شما را ناجم دهیم. همچنین ما […]
2019-11-11

هماهنگی با مخابرات جهت تسریع در آزمایش تحویل و راه نادازی

همچنین با توجه به آشنایی ما با روند اداری و فنی مخابرات ، می توانیم بعنوان کارگزار شما ، در تسریع راه اندازی پروژه ، شما […]
2019-11-11

توسعه مشترک جدید

در صورتیکه شما در آینده نیاز به توسعه داشته باشید ، ما با توجه به تجربیات بدست آمد، مشترکین جدید راه انجام می دهیم با توجه […]